GYİAD : Genç Yönetici ve İşadamları Derneği  
Ana Sayfa  |  Üyelik  |  Linkler  |  Site Haritası
 
GYİAD Hakkında
GYİAD Kimdir?
Başkanın Mesajı
Kurucu Üyeleri
Kurulları
Yönetim Kurulu Şeması
Üye Profili
Tüzük
Basında GYİAD
Basın Bültenleri
Şifremi hatirlat.
Üye olmak istiyorum.
Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?
Beğendim
170 (80%)
Yeterli
7 (3%)
Daha iyi olabilirdi
10 (5%)
Beğenmedim
25 (12%)
  Toplam : 212
  GYİAD Hakkında >> Tüzük
Derneğin Adı ve Merkezi
Derneğin Amacı ve İlişkin Çalışma Konu ve Biçimleri
Derneğe Üye Olma, Üyelikten Çıkma ve Çıkartılmanın Şart ve Şekilleri
Dernek Genel Kurul Şekli Ve Toplanma Zamanı
Genel Kurulun Görevleri, Yetkileri, Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Yönetim ve Denetleme Kurullarının Görev ve Yetkilerinin Ne Surette Seçileceği Asil ve Yedek Sayısı


Genç Yönetici ve İşadamları Derneği Tüzüğü
Derneğin Adı:
Madde 1.
Derneğin adı Genç Yönetici ve İşadamları Derneği’dir. Kısa ismi olarak GYİAD kullanılır.

Derneğin Merkezi:
Madde 2.
Derneğin merkezi İSTANBUL ilidir.

Madde 3.
Yönetim Kurulu Dernekler Kanunu’na ve diğer mevzuata uygun olarak Türkiye’de Derneğin Şubeleri’nin açılması için gerekli çalışmaları yapabilir.


Derneğin Amacı ve İlişkin Çalışma Konu ve Biçimleri:
Derneğin Amacı :
Madde 4.
Anayasamızın öngördüğü esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun olarak,
a) Türkiye’deki ticaret ve sanayinin gelişmesi için çalışmalar yapmak, gerektiğinde bu konularda Odalar Birliği ve diğer yetkili kuruluşların bilgilerine başvurmak.
b) İş hayatındaki gelişmeleri izlemek ve bu konudaki tecrübe görüş ve fikirlerin yayılmasını sağlamak.
c) Genç iş adamlarının liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek.
d) Genç iş adamlarının toplumun kültürel ve sosyal-ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

Derneğin Faaliyet Alanları:
Madde 5.
Dernek yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesi konusunda gerekli toplantı ve gösterileri, gezileri, sergileri düzenleyebilir. Bilimsel araştırma ve çalışmalar ile bunların yayımları faaliyetinde bulunabilir, arşiv oluşturabilir, kültürel, ticari ve sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi için eğitim semineri, plan ve proje yapar ve yaptırır. Bunların gerçekleştirilmesi konusunda yarışma açabilir, yardım amacıyla piyango, balo vs. sosyal faaliyetlerde bulunabilir. Sosyal lokal ve tesisler için taşınmaz edinebilir ve satabilir. Kendi konumuna uygun olarak gerektiği zaman iktisadi işletme açabilir. Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli görüldüğü takdirde şubeler açabilir. Aynı amaç için kurulmuş, GYİAD vizyonuna ve misyonuna ters düşmeyen uygulamalarda bulunan diğer dernek ve vakıflara üye olabilir ve işbirliğine girebilir veya ortaklaşa kurulan Federasyon ve Konfederasyona katılabilir. Sivil toplum örgütü olması dolayısıyla artık kamu kurum ve kuruluşları veya meslek/iş kolu tarafından verilmesi zorunluluk arzetmeyen belge ve sertifika verme yetkisini üstlenebilir.

Dernek Kurucuları:
Madde 6.
Dernek kurucu üyelerinin ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgahları ve uyrukları ekli listede belirtilmiştir.


Derneğe Üye Olma, Üyelikten Çıkma ve Çıkartılmanın Şart ve Şekilleri:
Üyelik:
Madde 7.
Derneğin amaçlarını kabul eden gerçek ve tüzel kişiler derneğe ve şubelerine üye olabilirler. Yalnızca şubeye üye olmak için başvuru yapılmaz. Derneğe üye olacakların fiil ehliyetine sahip ve 22 yaşını bitirmiş olmalı, 2908 numaralı dernekler yasasının 4. ve 16. maddelerinde belirtilen sürekli veya süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında olmamaları gerekmektedir. Türk vatandaşı olmayanlar, ancak Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahipler üye alınabilirler. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz. Derneğe üye olmak için en az 2 faal üyenin Yönetim Kuruluna veya Şube Yönetim Kurulu’na yazılı takdimde bulunması gereklidir. Şube aracılığıyla yapılan başvurular, Şube Yönetim Kurulu’nun da görüşü belirtilerek, Yönetim Kurulu’na iletilir.Yönetim Kurulu üyelik talebini gündeme alır ve talep yönetim kurulunda reddedilmişse takdim eden faal üyelere yazı ile bildirilir. Talep yönetim kurulunca yapılan gizli oylamada uygun görüldüğü taktirde, üyelik teklifi bütün faal üyelere yazılı olarak duyurulur. Duyurunun postaya verilme tarihinden itibaren 15 gün içinde üyelerin cevaplandırılması gereklidir. Bu cevaplandırmada üye adedinin %15’i üyelik talebini kabul etmezse müracaatın üyelik olma hakkı doğmaz. Üyelik için yeterli muvafakat belgesi veya itiraz olmadığı taktirde aday üyenin üyeliği kesinleşir. Tüzel kişilerin Derneğe üye olması durumunda ise ya ilgili tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya tüzel kişinin yetkili organı tarafından görevlendirilecek kişi Dernekte ilgili tüzel kişiyi temsil eder. Bu kişinin tüzel kişiyi temsil etme hakkının sona ermesi durumunda tüzel kişinin temsilcisi yeniden belirlenir. Bu hüküm tüzel kişinin fahri üye olması halinde de aynen uygulanır. Buna ilaveten tüzel kişi olarak Derneğe üye olacakların Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek sermaye kriterlerini tutturmaları istenebilir.

Şube bulunmayan yerlerden başvuruları kabul edilen üyeler yalnızca Genel Merkezin üyesi olurlar Dernek Üyeliğine, Şube aracılığıyla kabul edilen kişiler, hem başvuruyu yapmış oldukları Şubenin hem de Genel Merkezi üyeliğine kabul edilmiş olurlar. Üyeler Genel Merkez üyeliğinin yanı sıra birden fazla Şubenin üyesi olamazlar.

Reddedilen bir başvuru ancak üzerinden 1 yıl geçtikten sonra 2 üyenin talebi ile yeniden yukarıda belirtilen usulle üyelik işlem talebi yapılabilir. Derneğe giriş derneğin tüzük kurallarını kabul demektir ve üyelik giriş ve aidat ücretlerinin ödenmesinden sonra geçerli hale gelir. Hiç kimse üye olmaya zorlanmaz . 45 yaşını aşmış kişiler üye olamaz. Ancak bu kurala uygun olarak üye olanların 49 yaşını doldurana kadar üyelikleri devam eder. Derneğe fahri üye alınabilir. Fahri üyelik şartları yönetim kurulunca yapılacak bir yönetmelikle saptanır. 49 yaşından gün almış üyeler Fahri Üye konumuna geçer. Fahri üyelerden aidat alınmayacaktır. Ancak fahri üyeler dilerlerse derneğe bağışta bulunabilirler. Fahri üyelerin Genel Kurulda oy kullanma ve seçilme hakkı yoktur. Ancak Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu haricinde derneğin oluşturacağı tüm komite, kurul, konsey ve organlarında görev alabilirler. Yurtdışında bir seneden fazla iş gereği kalacak üyelerin istisnai durumdan dolayı üyeliklerin dondurulması ve kendilerinden aidat alınmaması ile ilgili Yönetim Kurulu’na başvurmaları ve Yönetim Kurulu onayı ile üyeliklerin dondurulmasına ve dönüş tarihine kadar aidat alınmamasına Yönetim Kurulu’nca karar verilebilir.


Aday Üyelik :
Madde 7/A:
Dernek üyesi statüsünde olmayıp, aday üyelik statüsü bu maddede öngörülen prosedüre göre Yönetim Kurulunca görüşülüp kabul edilenler aday üyedir. Derneğe aday üye olacakların fiil ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş, meslek lisesi, yüksek okul veya üniversiteden, aday üyeliğe başvuru yaptıkları tarihten geriye doğru en geç 2 sene içerisinde mezun olmuş ve bunu belgelendirmiş, her halde 25 yaşını aşmamış, iş hayatına yeni başlamış olmaları; sürekli veya süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında olmamaları gerekmektedir. Türk vatandaşı olmayanlar, ancak Türk vatandaşlarında aranan koşullar ile birlikte Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip iseler aday üyeliğe kabul edilebilirler.

Derneğe aday üye olmak için, en az 2 faal üyenin Yönetim Kuruluna yazılı takdimde bulunması gereklidir. Yönetim Kurulu aday üyelik talebini gündeme alır ve talep Yönetim Kurulunda reddedilmişse karar kesindir. Kabul kararı ile birlikte şahıs aday üye vasfına haiz hale gelir. Reddedilen başvuru ancak üzerinden 1 yıl geçtikten sonra 2 üyenin talebi ile yeniden yukarıda belirtilen usul ile gündeme alınır. Aday üye, derneğe girişi ile birlikte dernek tüzüğünü kabul etmiş sayılır.

Yönetim Kurulu kendi takdiri veya Haysiyet Divanının yahut Üye Seçme Komitesinin önerisiyle, her zaman, derneğe aday üye olarak kabul edilmiş şahsın, aday üyelik statüsünü görüşebilir. Bu görüşmede, Yönetim Kurulu, şahsı, tüzüğün 9. maddesinde sayılan sebeplerle aday üyelikten azledebileceği gibi, şahsa, dernek üyesi vasfını kazandırmak için düzenlenen teklifin tebliğine karar verebilir. Aday üye işbu teklif yazısının kendisine tebliğinden itibaren 3 gün içerisinde yazılı olarak cevap vermek zorundadır. Tebliğe olumlu cevap veren aday üyeler, 7. maddede belirtilen koşullara sahip oldukları takdirde yine 7. maddedeki prosedüre göre derneğe üye olabilirler. Tüzüğün 8. maddesi aday üye vasfına haiz olanlar için de geçerlidir.

Yönetim Kurulu kararıyla, hangi sebepten olursa olsun, dernek üyeliğinden çıkarılan ve üyelik kaydı silinen aday üyelerin, Genel Kurula itiraz hakları yoktur.

Aday üyeler derneğe giriş aidatı ödemezler. Aday üyelik aidatı ise Merkez Bankası dolar alış kuru üzerinden 100 USD karşılığı Türk Lirasıdır. Eski kabul edilen aday üyeler yılın ilk üç ayı içerisinde, yeni kabul edilenler ise kabul edildikleri tarihten itibaren 15 gün içerisinde nakden havale veya kredi katı ile öderler. Aday üyelik vasfına sahip olanlardan, tüzüğün 7. maddesindeki prosedür sonucu dernek üyesi vasfını alanlar giriş aidatı ve üyelik aidatı konularında, tüzüğün 28. maddesi ve 29. maddenin 2. bendi de dahil olmak üzere, dernek üyelerine uygulanan tüzük hükümlerinin tamamına tabidirler.

Aday üye statüsünde olanlar, dernek genel kurul toplantılarına katılamaz, bu toplantılarda oy kullanamaz, dernek organlarının hiçbirine yedek veya asil üye seçilemezler.

Aday üyeliğin hukuki vasfı, aday üyelerin kabulü ve azli prosedürü ödemeleri gereken yıllık aidat miktarları ve ödeme zamanı, aday üyelikten dernek üyeliğine geçiş şekli hususlarında işbu madde hükümleri uygulanır.”


Üyelikten Çıkma:
Madde 8.
Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanmaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Bunun için, arzularını yönetim kuruluna bildirmeleri ve birikmiş borçlarını ödemeleri lazımdır.

Üyelikten Çıkarılma:
Madde 9.
Aşağıdaki durumlarda üye, dernek yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.
1) Derneğin onur ve itibarıyla bağdaşmayan fiil ve hareketlerde bulunmak,bireysel ve kurumsal ilişkilerde etik anlayış dışında davranmak.
2) Derneğin amacına ve bunların uygulanmasıyla ilgili olarak genel kurul ve yönetim kurulunun aldığı kararlara uymamak,
3) Genel ahlaka aykırı ve yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymek,
4) Yılın ilk üç ayında yıllık aidatı ödemeyen üyeler, üç ayı takip eden ay içerisinde 2 uyarıya rağmen ödeme yapılmazsa Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten azledilecektir.
5) Üyelik için gerekli koşulları kaybetmek,
6) 1- Bir yıl içinde GYİAD ile ilgili 5 toplantıya iştirak etmemek.
Üyelik kaydı haysiyet divanının önerisine göre dernek yönetim kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların genel kurula itirazı hakları vardır. Bu itiraz, yönetim kurulunun üyeye, üyeliğinin sona erdiği bildirimini tebliğ etmesinden itibaren 15 gün içinde yönetim kurulu kararı ile yapılır. İtiraz ilk genel kurul toplantısında karara bağlanır.

Üyeliklerin Hakları:
Madde 10.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda ve üyesi olduğu Şube Genel Kurulu’nda 1 oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyeler istedikleri taktirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

Derneğin Organları :
Madde 11.
Derneğin aşağıdaki organları vardır:
  Genel Kurul
  Yüksek İstişare Konseyi
  Yönetim Kurulu Onur Kurulu
  Üye Seçme Komitesi Denetleme Kurulu
  Haysiyet Divanı
  Şube Genel Kurulu
  Şube Yönetim Kurulu
  Şube Denetleme Kurulu


Dernek Genel Kurul Şekli ve Toplanma Zamanı:
Kuruluş Şekli:
Madde 12.
Dernek tüzüğüne göre dernek genel kurul katılıma hakkı bulunan üyelerden oluşur. Şubelerin her üyesi doğal olarak Genel Merkez’in de üyesidir ve Genel Kurul’a katılma hakkına sahiptir.

Toplanma Zamanı:
Madde 13.
Genel kurul Mayıs ayında olağan toplantı yapar. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 5/1 nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden 5/1 nin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu 1 ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, dernek üyelerinin arasından 3 kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

Çağrı Usulü:
Madde 14.
Yönetim kurulunun dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerini tespit eden liste üzerinden yapılır. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan etmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu toplantıda çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 1 haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat yer ile toplantı gündemi en az 15 gün önce mahalli en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri de gösteren liste eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu geri bırakılma sebepleri de belirtmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazetede ikinci bir ilan verilerek geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

Toplantı Yeri:
Madde 15.
Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilden başka yerde yapılamaz.

Toplantı Yeter Sayısı:
Madde 16.
Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantının Yapılış Usulü:
Madde 17.
Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısında imza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 14.maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bu tutanakla tespit edilir. Toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Toplantıda Görüşülecek Konular:
Madde 18.
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 10/1 tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.


Genel Kurulun Görevleri, Yetkileri, Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:

Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri:
Madde 19.
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp, karara bağlanır:
1) Dernek organlarının seçilmesi,
2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3) Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
4) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
7) Dernek şubelerinin açılmasının kararlaştırılması,
8) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlarla üye olarak katılması veya ayrılması,
9) Derneğin fesh edilmesi,
10) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
11) Aynı benzer amaçlı kurulmuş veya kurulacak olan federasyona kurucu üye olarak katılmasını, kurucu delegelerin belirlenmesi,

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:
Madde 20.
Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Yapılan oylama neticesinde geçerli oyların yarısından fazlasını alan karar ve öneriler kararlaştırılmış olur. Dernek yönetim kurulu, denetleme kurulu, üye seçme komitesi ve haysiyet divanı asil ve yedek üyelerine aday olan adaylar bakımından ise oy çokluğu kriteri esas alınır. Dernek tüzüğünde yapılacak değişiklik ve ilaveler için, genel kurula katılan üyelerin 2/3’ünün kabul oyu vermesi gerekir.


Yönetim ve Denetleme Kurullarının Görev ve Yetkilerinin Ne Surette Seçileceği Asil ve Yedek Sayısı:
Yönetim Kurulu:
Madde 21.
Yönetim kurulu 12 asil ve 9 yedek üye olarak genel kurulca iki yıllık görev süresi için gizli oyla seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin aday oldukları listede yer aldıkları sıra numarasına göre 1. sıradan başlayarak göreve çağrılması zorunludur.Dernek Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerine aday olan dernek üyeleri adaylıklarını oluşturulacak liste/gruplar içerisinde açıklayabilirler. 12 asil ve 9 yedek üye sayısıyla Yönetim Kurulu asil yada yedek üye olma sıfatını haiz adaylardan, asil ve yedek üyelik adayları ayrı ayrı belirtilmek şekliyle oluşturulacak listeler Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılacağı Genel Kurul toplantısından 10 gün önce Yönetim Kuruluna bildirilir. Yönetim Kurulu listelerde yer alan adayların ilgili mevzuat ve Dernek tüzüğüne göre adaylıklarının uygunluğu inceledikten sonra eksiklik veya kanun ve Dernek tüzüğüne aykırılık bulunan listeleri, bu listeyi sunan üyelere derhal iade ederek eksiklik ve aykırılıkların giderilerek 3 gün içinde yeni listenin sunulmasını talep eder. Bu şekilde oluşturulan aday listeleri Yönetim Kuruluna veriliş tarih önceliğine göre Yönetim Kurulunca numaralandırılır ve bu şekliyle aday listeleri dernek üyelerine duyurulur. Genel Kurulda Yönetim Kurulu asil ve yedek üye adaylarının seçimi hazırlanan ve sıra numarası verilen bu listelerin oylanması şeklinde, gizli oy açık sayım ilkeleri doğrultusunda yapılır. Yapılan oylama sonucunda en çok oyu alan aday listesi seçimi kazanmış olur. Bu şekilde teşekkül edecek Yönetim Kurulu asil üyeleri kendi aralarından bir üyeyi oyçokluğu ile Başkan seçer ve aynı usulle Yönetim Kurulu asil üyelerinin görev dağılımı yapılır. Dernek tüzüğü şartlarında Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek; icra kurulunu oluşturmak ve yetkilerini belirlemek,
2) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
4) Dernek Şubelerinin kurulması için ilgili Şube Kurucular Kurulu’na yetki vermek,
5) Şube Yönetim ve Denetleme Kurullarının asil ve yedek üyelerini, Şube harcamalarında oluşan aşırı dengesizlik veya siyasi etkinlik gibi haller başta olmak üzere, gerekli gördüğü koşullarda görevden almak ve gerekli durumlarda Dernek ve Şubenin işleyişinin aksamaması için Olağan ya da Olağanüstü Genel Kurul’a kadar Şube Yönetim ve Denetim Kurullarını atama suretiyle oluşturmak,
6) Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmaktır.

Yönetim kurulu seçildikten sonra ilk toplantıda arasında görev bölümü yaparak, açık oyla bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir muhasip üye ve bir sekreter seçer . Yönetim kurulu ayda en az bir kez dernek ikametgahında önceden kararlaştıracağı gün ve saatte çağrısız toplanır. Yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır. Mazeret beyan etmeden beş (5) Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin Yönetim Kurulu asil üyeliği kendiliğinden düşer. Asil üyeliği kendiliğinden düşen Yönetim Kurulu üyesinin yerine 1.sıradaki yedek üye yine kendiliğinden asil üye olur.

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması:
Madde 22.
Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebi ile yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarsından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından 1 ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi 1 ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.

Onur Kurulu:
Madde 23.
Onur kuruluna seçilecek üyelerin seçilmesi, yetki ve kararı yönetim kuruluna aittir. Onur Kurulu Başkanı onur kuruluna getirilmesi öngörülen üyeleri yönetim kuruluna önerecektir. Bu kurulun yönetim kurulunun belirleyeceği kadar üyesi olacak ve kurul üyeleri kendi içlerinden Başkanı seçeceklerdir.

Onur kurulu; GYİAD kuruluş aşamasında ve daha sonraki dönemlerinde üstün çaba harcamış kişilerden ve/veya asil üye olarak yönetim kurullarında görev almış kişilerden oluşturulacaktır. Onur kurulu üyelerinden aidat alınmayacaktır. Ancak onur kurulu üyeleri dilerlerse derneğe bağışta bulunabilirler.

Haysiyet Divanı:
Madde 24.
Haysiyet divanı, genel kurulun asil üyeleri arasından her yıl seçeceği 3 asil ve 3 yedek üyeden meydana gelir. İlk toplantısında kendi çalışma şeklini tespit eder. Haysiyet divanı icap ettikçe toplanıp kararını tavsiye olarak yönetim kuruluna bildirir.

Denetleme Kurulu:
Madde 25.
Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden az olmak üzere genel kurulca seçilir. Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre 6 ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Yüksek İstişare Konseyi: Yönetim kurullarına yol göstermek ve hazırlanan faaliyet programları üzerinde görüş bildirmek üzere bir Yüksek İstişare Kurulu kurulur. Bu kurul yönetim kurulunun uygun göreceği sayıda kişiden oluşur. Derneğin görev süresini tamamlamış başkanları kurulun doğal üyeleridir. Kurul kendi arasından bir başkan seçer ve kendi kararları doğrultusunda toplanmak suretiyle görüşlerini yönetim kuruluna iletirler. Eski GYİAD başkanlardan oluşan yüksek istişare konseyi üyelerinden aidat alınmayacaktır. Ancak Yüksek İstişare Konseyi üyeleri dilerlerse derneğe bağışta bulunabilirler.

Şube:
Madde 26.
Dernek Genel Kurulu tarafından şube açılmasına karar verilmesi üzerine, Dernek Yönetim Kurulu’nun kararı ile Dernek Tüzüğünün Üyeli başlığını taşıyan yedinci (7.) maddesindeki şartları haiz en az üç kişilik Kurucular Kurulu’na şube kuruluş işlemleri yapma yetkisi verilir. Şube Kurucular Kurulu, mevzuata uygu şekilde kuruluş bildirimi ile gerekli belgeleri şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubeler mevzuat, tüzük ve Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan iç yönetmelikler doğrultusunda Derneğe bağlı, Dernek Merkezi ile ilişkileri ve yetkileri belirlenmiş, varlığı ve hakları Dernek bünyesine dahil, bulunduğu yöre de Dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Şube Yönetim Kurulu kararı ile çalışmalarda bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden ötürü Derneğin sorumlu olduğu, bağımsız konutlu ve bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine kayıtlı dernek iç organıdır.

Şubenin her üyesi doğal olarak Genel Merkezin de üyesidir. Şube ile Dernek arasındaki ilişkilere yönelik hükümler mevzuat, tüzük ve Dernek Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak Yönetmelikler ile düzenlenir.

BAŞKA ORGANLAR
Dernekte başka organlar da kurulabilir. Ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev yetki ve sorumlulukları devredilemez. Şubeler Genel Merkezin bilgisi haricinde ihtiyari organ oluşturamazlar. 1-Üye seçme komitesi görev süresi iki yıldır. İki asil; bir yedek üyeden oluşur. Üye seçme komitesinin üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir ve Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Seçilen üyeler kendi aralarında bir başkan seçerler. Tüm üye başvuruları Üye Seçme Komitesi tarafından değerlendirilir ve onay için Yönetim Kuruluna sunulur. Ancak üye kabulü konusunda nihai karar yönetim kurulunundur.
Yönetim Kuruluna sunulur. Ancak üye kabulü konusunda nihai karar yönetim kurulunundur.

Şubenin Organları:
Madde 27.
Şubelerin her üyesi doğal olarak Genel Merkez’in de üyesidir ve merkez Genel Kurulu’na katılma hakkına sahiptir. Şubeler Genel Kurul da ayrıca temsil edilmezler. Bunun yanı sıra, a) Şubelerin işlerini yürütmek için kurulan Şube organları ve görevleri aşağıdaki gibidir;
a) Şube Genel Kurulu : Her iki yılda bir Dernek Genel Kurulu’nun toplanmasından en az 15 gün önce ve Nisan ayı içerisinde olağan olarak toplanır. Üyeler arasından 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşan Şube Yönetim Kurulu’nu gizli oy ile iki yıllık çalışma dönemi için seçmek, Şube Yönetim Kurulu’nun çalışma döneminde yapmış olduğu harcamaları incelemek, ibra etmek ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi onaylamak, Şubenin gayri menkul almasına ve satmasına ilişkin konularda Genel Merkez Yönetim Kurulu’na olumlu görüş bildirmek gibi ilgili mevzuat gereği yükümlülükleri yerine getirmek,
b) Şube Yönetim Kurulu : Şube Genel Kurulu’nda üyeler arasından gizli oyla seçilen 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Görev bölüşümü ve çalışma biçimi Dernek Yönetim Kurulu’na ilişkin esaslarının kıyasen uygulanması ile yerine getirilir. Başlıca hak ve görevleri Dernek Yönetim Kurulu’nca hazırlanan iç yönetmeliklerde belirlenir. Görev süresi iki yıldır.
c) Şube Denetleme Kurulu : Şube Genel Kurulu’nda gizli oyla seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Görev bölüşümü ve çalışma biçimi Dernek Denetleme Kurulu’na ilişkin esaslarının kıyasen uygulanması ile yerine getirilir. Başlıca hak ve görevleri Dernek Yönetim Kurulu’nca hazırlanan iç yönetmeliklerde belirlenir.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi:
Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 7 gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin ve büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir.

Şube Bütçesi ve Gelirleri:
Madde 28.
Bütçe dönemi iki olağan Şube Genel Kurulu devresi arasıdır. Şubeler, Şube Genel Kurulunda onaylanmış kesin bütçelerini ve tahmini bütçelerini Yönetim Kurulu’na iletirler. Bütçesinde dengesizlik olan Şube Yönetim Kurulu, Dernek Yönetim Kurulu’nca görevden alınabilir. Şube Yönetim Kurulu her üç ayda bir gelir ve giderlerine ilişkin bilgileri Yönetim Kurulu’na bildirmek zorundadır. Şube gelirleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Şube üyelerinin giriş ödentilerinin ve aidatlarının yüzde kırkı,
b) Şubece yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, seminer, panel, yemek gibi sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerden elde edilen gelirlerin yüzde kırkı,
c) Şubenin malvarlığından elde edilen gelir,
d) Bağışlar ve yardımlar,
e) Diğer gelirler Yönetim Kurulu aidatların ve giriş ödentilerinin hesabına yatırılmasını izleyen 15 gün içinde Şubenin hissesine düşen miktarını Şube hesabına transfer etmek zorundadır.

Yıllık Aidat Miktarı:
Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı aidatı ödeyecekleri günkü Merkez Bankası dolar alış kuru üzerinden 500 (beşyüz) ABD doları karşılığı Türk Lirası olarak ödenecektir. Eski üyeler yeni girilen yılın ilk üç ayı içinde, yeni kabul edilen üyeler ise üye kabulünü takiben 15 gün içinde nakden havale veya kredi kartı ile öder.

Derneğin Gelirleri:
Madde 29.
Dermeğin gelir kaynakları:
1) Üye aidatları,
2) Giriş aidatı, üye kabulünü takiben 15 gün içinde, giriş aidatını ödeyecekleri günkü Merkez Bankası dolar alış kuru üzerinden 1000 (bin) ABD doları karşılığı Türk Lirası olarak ödenecektir.
3) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor ve kültür yarışması, konferans, seminer gibi faaliyetlerden sağlanan gelirlerdir.
4) Bağışlar ve yardımlar.
5) Derneğin mal varlığından elde edilen gelir.
6) Yardım toplama mevzuatının hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur. Dernek dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için önce İçişleri Bakanlığı’nın iznini alması gerekir.

Yardım Kabul Edilemeyecekler:
Madde 30.
Dernek siyasi partilerden, işçi veya işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

Defter ve Kayıtlar:
Madde 31.
Dernek, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenen defterleri tutar. Bu defterler notere tasdik edilmesi zorunludur.

Gelir ve Giderlerde Usul:

Madde 32.
Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca bastırılır. Maliye bakanlığı yazılı istemden itibaren 30 gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul eder. Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu kararı ile belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tecil ettirilir. Dernek adına gazete, dergi ve diğer basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

Derneğin İç Denetim Şekli:
Madde 33.
Derneğin iç denetimi Dernekler Kanunu ve Dernekler Tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak dernek tüzüğünde, dernek tüzüğüne göre hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte yeteri açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak üyelerle dernek organları ve görevlerini tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlayıp, genel kurulun onayında geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelik çıkarılabilir.

Madde 34.
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır Tüzük değişikliği ancak genel gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunanların onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınarak genel kurulca görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ ünün çoğunluğudur. Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı dernek kuruluşundaki usule göre yapılır.

Fesih Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli:
Madde 35.
Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3 ünün toplantıda hazır bulunmaları gerekmektedir. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 12.maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 3/2 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından yazı ile 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Fesih karar ile birlikte, derneğin mal varlığı Kızılay Kurumuna bırakılır. Tasfiye ve intikal mahalli en büyük mülki amirliğin emirleri doğrultusunda yapılır.

Türk Medeni Kanunu Uygulaması:

Madde 36.
Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu, bu konuda hüküm bulunmayan hallerde Türk Kanunu Medenisi’nin hükümler uygulanır.
 
 
  Önerilerinizi ve derneğimiz ile ilgili isteklerinizi bizimle paylaşın. Katkılarınız yeni projelerimiz için çok önemli...
 
Yönetim Kurulu üyemiz ve GYİAD Bursa Temsilcimiz Sn.Burcu Akdarı
5 Mayıs 2007 Cumartesi günü aile şirketleri Karoto A.Ş' nin açılışında...